EABP Statement – Albanian

EABP njeh shëndetin e mirëfilltë mendor, mirëqenien, lirinë sociale, politike, ekonomike, njohje dhe pranim të vetë-identifikimit dhe vetëpërcaktimin si të drejta themelore të njeriut për të gjithë njerëzit, komunitetet dhe shoqëritë.

EABP mban qëndrim të qartë, se të gjitha format e diskriminimit për shkak të identitetit ose aftësisë, intimidimit dhe shtypjes janë gjithmonë të papranueshme, pa marrë parasysh situatën.

Ne besojmë se secili ka të drejtë të vetëvendos dhe të mbështetet për të jetuar jetën në plotësimin e aftësive të tyre dhe të aftësohet për të  përmbushur potencialin e tyre sipas dëshirës.